Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi – ul. Piłsudskiego

SPOŁEM PSS w Grajewie Sp. z o.o. informuje, że w związku ze złożeniem Burmistrzowi miasta Grajewo petycji w sprawie planowanej budowy wiaduktu nad torami kolejowymi przy ul. Piłsudskiego w Grajewie z dnia 24.08.2021r., którą podpisali mieszkańcy Grajewa i podmioty funkcjonujące na terenie miasta Grajewo, zgodnie z upoważnieniem osób podpisujących petycję, SPOŁEM PSS w Grajewie reprezentowana przez Prezesa Zarządu Barbarę Sulewską przekazała w/w petycję do wiadomości:
1. Ministerstwu Infrastruktury,
2. PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. Centrali Realizacji Inwestycji Region Północ,
3. Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku,
4. Radzie Miasta Grajewo,
5. Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Łomży
6. Posłowi na Sejm Panu Kazimierzowi Gwiazdowskiemu
7. Marszałkowi Województwa Podlaskiego,
8. Wojewodzie Podlaskiemu
wraz z listą osób podpisujących petycję.
Na skutek powyższego Ministerstwo Infrastruktury Departament Kolejnictwa przekazało pismo z dn. 06.09.2021r. dotyczące otrzymania petycji jednocześnie przekazując informację na temat przetwarzania danych osobowych celem przekazania osobom popierającym i podpisującym petycję.
W związku z tym przekazujemy informację na temat przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) publikując je na stronie internetowej www.pssgrajewo.pl
Załączniki:
Pismo MIInformacja RODO MI